Kampenstraat 2e Oldenzaal

0541 536 681
Offerte

Algemene voorwaarden

Bezoek- en postadres

Kampenstraat 2E
7575 EK Oldenzaal
T. 0541 536681
E. info@DeAutoAircoSpecialist.nl
KvK Enschede: 77742648
Btw-identificatienummer: NL-861120693B01

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen De Auto Airco Specialist en de opdrachtgever. 

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Auto Airco Specialist zijn aanvaard. 

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van De Auto Airco Specialist zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Artikel 2. Overeenkomsten 

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door De Auto Airco Specialist van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van De Auto Airco Specialist, als uit het feit dat De Auto Airco Specialist uitvoering geeft aan de overeenkomst. 

Artikel 3. Prijs/Betaling 

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is De Auto Airco Specialist gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. De Auto Airco Specialist maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging. 

3.2 Na het vullen van uw winkelwagen selecteert u uit onderstaande betaalmethoden die methode waar u de voorkeur aan geeft: 

Vooruitbetalen 

Tenzij anders overeengekomen dient uw betaling d.m.v. overboeking op Rabobank nr. NL 15 RABO 0353 8494 80 te geschieden. 

3.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is De Auto Airco Specialist gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op De Auto Airco Specialist in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens De Auto Airco Specialist verschuldigde. 

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

Artikel 4. Levering 

4.1 Levering geschiedt aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. 

4.2 De door De Auto Airco Specialist opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door De Auto Airco Specialist bestelde materialen. Indien buiten schuld van De Auto Airco Specialist vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van De Auto Airco Specialist is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking. 

4.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van De Auto Airco Specialist, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade. 

4.4 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan De Auto Airco Specialist, is De Auto Airco Specialist gerechtigd om 20% van het te crediteren totaalbedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Verzendkosten bij foutieve bestellingen worden niet gecrediteerd. 

4.5 Alleen extra onkosten in verband met de levering die De Auto Airco Specialist op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

Artikel 5. Overmacht 

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van De Auto Airco Specialist onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van De Auto Airco Specialist of diens leveranciers. 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding 

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is De Auto Airco Specialist gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat De Auto Airco Specialist tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met De Auto Airco Specialist gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens De Auto Airco Specialist te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is De Auto Airco Specialist gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden. 

6.3 In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 7. Annuleren 

Indien opdrachtgever de aan ons verstrekte opdracht wenst te annuleren en wij daarmede schriftelijk akkoord zijn gegaan, is de opdrachtgever verplicht – behoudens andersluidende schriftelijke afspraak – de door ons al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de door ons betaalde prijs, inclusief lonen, van ons over te nemen en ons onder meer wegens winstderving schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van de overeengekomen prijs; een en ander onverminderd ons verder toekomende rechten. Ingeval wij in verband met de opdracht met een bank of een derde een valuta-overeenkomst hebben gesloten, zal opdrachtgever tevens verplicht zijn de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen aan ons te vergoeden. 

7.2 Opdrachtgever is verplicht ons te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht. 

Artikel 8. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud  

8.1 Indien De Auto Airco Specialist gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is De Auto Airco Specialist vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van De Auto Airco Specialist op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.  

8.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door De Auto Airco Specialist geleverde zaken. De Auto Airco Specialist blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door De Auto Airco Specialist geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is De Auto Airco Specialist gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

9.1 De Auto Airco Specialist is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover: – de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van De Auto Airco Specialist en/of zijn leidinggevende ondergeschikten; – De Auto Airco Specialist het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van De Auto Airco Specialist en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. De Auto Airco Specialist zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald. 

9.2 Niet voor vergoeding door De Auto Airco Specialist komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan. 

Artikel 10. Garantie 

10.1 Door De Auto Airco Specialist afgegeven garanties met betrekking tot niet door De Auto Airco Specialist geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van De Auto Airco Specialist een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt. De Auto Airco Specialist conformeert zich met de garantie voorwaarden zoals deze worden gesteld door haar leveranciers. Bij aflevering van uw bestelling dient per direct of uiterlijk binnen 24 uur eventuele schade per email te worden gemeld. 

Onze garantie geldt niet; 

10.2 Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; 

10.3 Indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren; 

10.4 Indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond; 

10.5 Indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen. 

10.6 De door De Auto Airco Specialist gegeven garanties hebben nimmer een grotere omvang dan de betreffende fabrieksgarantie. 

De garantie vervalt indien: 

10.7 De opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 

10.8 De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd zijn met de aanwijzingen van De Auto Airco Specialist en/of op de verpakking behandeld zijn. 

Artikel 11. Reclames/klachten 

11.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij De Auto Airco Specialist per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd. 

11.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

11.3 Opdrachtgever dient ten alle tijden De Auto Airco Specialist de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of De Auto Airco Specialist de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. 

11.4 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verlichtingen jegens De Auto Airco Specialist heeft voldaan. 

Artikel 12. Toepasselijk recht 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13. Bevoegde rechter 

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, onder voorbehoud van het recht van De Auto Airco Specialist om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.