Kampenstraat 2e Oldenzaal

0541 536 681
Offerte

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn oktober 2014 gedeponeerd bij de KvK Oost-Nederland onder nummer 77742648.

Algemene voorwaarden van toepassing op:
Aircospecialist Oldenzaal BV en haar handelsnamen zoals geregistreerd bij de KvK Oost-Nederland.
(hierna te noemen DAAS)

Bezoek- en postadres

Kampenstraat 2E
7575 EK Oldenzaal
T. 0541 536681
E. info@DeAutoAircoSpecialist.nl
KvK Enschede: 77742648
Btw-identificatienummer: NL-861120693B01

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen DAAS en de opdrachtgever.
1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van DAAS. Bijzondere, van de voorwaarden van DAAS afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. DAAS is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, waarbij de wijzigingen in werking treden na mededeling aan de opdrachtgever.
1.4. Mondelinge verklaringen onzerzijds zijn niet bindend tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
1.5. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door DAAS zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van DAAS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De geldigheidstermijn van een aanbieding en/of offerte bedraagt 14 dagen na dagtekening van de aanbieding en/of offerte.
2.2. Mondelinge toezeggingen door DAAS zijn niet bindend, tenzij deze door hen schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen

3.1. Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen inclusief BTW, al dan niet berekend via de BTW marge regeling.
3.2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhoging ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

4. Betaling

4.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant of per pin bij aflevering van de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door DAAS aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum. Aankoop op factuur is uitsluitend mogelijk voor in ons klantensysteem geregistreerde autobedrijven, welke daartoe door DAAS gemachtigd zijn. Verrekening van eventuele vorderingen op DAAS is niet toegestaan.
4.2. Betaling van aankopen op afstand (via webshop, e-mail of telefonisch) dienen vooraf per iDEAL of onder rembours bij aflevering te worden voldaan. Door DAAS goedgekeurde bedrijven kunnen tevens achteraf op factuur geleverd krijgen. Hierbij geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
4.3. Indien op de vervaldag geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand gerekend vanaf de vervaldag.
4.4. Alle kosten, van incassobureaus, deurwaarders en advocaten komen voor rekening van de koper.
4.5. Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is DAAS gerechtigd om haar werkzaamheden en/of leveringen op te schorten.
4.6. Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5. Levering

5.1. Levering geschiedt vanaf Oldenzaal of aan een door de opdrachtgever op te geven adres. Indien levering plaatsvindt door een derde geschiedt levering vanaf magazijn derde.
5.2. Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.
5.3. Vervoer van het verkochte vindt geheel voor rekening en risico van de koper plaats, tenzij anders overeengekomen.
5.4. Indien opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering van het verkochte, is zij in verzuim, en zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn.
5.5. De levertijd welke door DAAS wordt aangegeven, is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door DAAS bestelde materialen welke voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn. Indien buiten schuld van DAAS vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van DAAS is ontstaan als gevolg van het niet nakomen van een met de overeenkomst samenhangende verplichting door de opdrachtgever of door niet nagekomen medewerking van de opdrachtgever.
5.6. Met uitzondering in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van DAAS, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.
5.7. Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan DAAS, is DAAS gerechtigd om 20% van het te crediteren totaalbedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Verzendkosten bij foutieve bestellingen worden niet gecrediteerd.

6. Bedenktijd / Herroepingsrecht

6.1. Bij de aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
6.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
6.3. Indien de consument wenst gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan DAAS te retourneren. Om gebruik te maken van dit recht, dient de consument hiervan melding te maken middels het formulier Herroepingsrecht, alvorens het product terug te sturen.
6.4. De consument is verantwoordelijk voor terugzending en dient dit binnen 14 dagen na de melding te doen. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument.
6.5. DAAS zal het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten.
6.6. Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn producten welke volgens uw specificaties voor u vervaardigd zijn (zoals revisie van compressoren of speciaal samengestelde producten) en zakelijke leveringen.
6.7. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonde opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.8. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijk instructies.
6.9. Consumenten die het herroepingsrecht vaak gebruiken kunnen worden geweigerd als klant in de toekomst.

7. Overmacht

7.1. Indien de nakoming van onze verplichtingen wordt verhinderd door een omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend (overmacht), worden onze verplichtingen opgeschort.
7.2. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
7.3. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar DAAS of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van DAAS, mobilisatie en brand.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Zolang DAAS geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van DAAS.
8.2. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Onze relatie is verplicht bij de terugneming alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, met een minimum van € 100,-.

9. Reparatie en onderhoud

9.1. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door DAAS is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.
9.2. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en DAAS een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient DAAS contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient DAAS de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van DAAS.
9.3. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven. Betaling hiervan geschiedt à contant of per pin bij afhalen van het gerepareerde voertuig/product, tenzij anders overeengekomen.
9.4. De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig/product, indien en voor zolang als:
– De opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig/product niet of niet in zijn geheel voldoet;
– De opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan hetzelfde voertuig/product niet of niet in zijn geheel voldoet;
– De opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met DAAS niet of niet geheel voldoet. DAAS kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. DAAS kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, heeft gesteld.
9.5. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van DAAS, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Onze aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenissen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad is beperkt tot de voor de gebrekkige zaak in rekening gebrachte koopprijs dan wel het voor de betreffende prestatie in rekening gebrachte bedrag. Van schadevergoeding in geval van een gebrekkige levering zal slechts sprake kunnen zijn indien en voor zover de geleverde gebrekkige zaken naar ons oordeel niet kunnen worden vervangen of hersteld.
10.2. In afwijking van 9.1 is de aansprakelijkheid voor gederfde winst, stagnatieschade en/of schade door een vertraging bij de levering uitgesloten.
10.3. DAAS stelt zich naar afnemers niet aansprakelijk voor gevolgschade die verband houdt met of veroorzaakt wordt door een bij DAAS 2e hands gekocht onderdeel. Uiteraard worden alle 2e hands onderdelen uitvoerig gecontroleerd voordat de onderdelen in de verkoop wordt aangeboden. Deze uitsluiting in deze algemene leveringsvoorwaarden dient uiteraard gecontroleerd te worden door een hiertoe bevoegde persoon. Zodoende kan hieraan geen rechten worden ontleend.

11. Garanties

11.1. DAAS hanteert de garantiebepalingen zoals de fabrikant van de zaak heeft bepaald. De lengte van de garantieperiode is afhankelijk van de fabrieksgaranties en zijn specifiek voor elke zaak.
11.2. De onder 11.1 genoemde garantie geldt niet indien de ondeugdelijkheid van de door DAAS geleverde zaak het gevolg is van onjuiste montage door koper of door derden.
11.3. De onder 11.1 genoemde garantie geldt eveneens niet als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DAAS de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan de te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
11.4. Garantie op compressoren bij particuliere leveringen gaat in na retourneren van oude compressor en na overleg van kopiefactuur met bewijs van spoelen van systeem en vervangen filter/droger.
11.5. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie laat onverlet de garantieafspraken van de koper uit hoofde van de wet, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de koper verkocht en geleverd is.

12. Onderzoek en reclames

12.1. De koper is verplicht de zaken bij levering onmiddellijk te controleren op gebreken en of schade.
12.2. Zichtbare tekortkomingen behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk en met een begrijpelijke omschrijving van de klacht aan DAAS te worden gemeld met overhandiging van de zaak in de originele verpakking.
12.3. Niet zichtbare tekortkomingen dienen binnen acht dagen na ontdekking docht uiterlijk binnen de garantietermijn schriftelijk en met een begrijpelijke omschrijving van de tekortkoming te worden gemeld aan DAAS. Na het verstrijken van de garantietermijn is DAAS gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, administratie-, en verzendkosten in rekening te brengen.
12.4. Na het verstrijken van de in lid 12.2 en 12.3 genoemde perioden wordt geacht, dat DAAS haar verplichtingen correct is nagekomen en heeft de koper het geleverde als juist erkent en aan de verwachtingen van de koper voldoet.
12.5. Indien tijdig wordt gereclameerd blijft koper verplicht tot afname en betaling van de geleverde zaak. Indien koper gebrekkige zaken wil retourneren geschiedt dat onder de voorwaarden zoals genoemd in Artikel 13.

13. Behandelingsvoorwaarden retourgoederen

Indien U goederen om een of andere reden aan ons wilt retourneren (welke buiten het Herroepingsrecht vallen), dient u de volgende punten in acht te nemen:
13.1. Bij retournering van goederen dient er vooraf altijd telefonisch of schriftelijk contact met DAAS opgenomen te worden.
13.2. Goederen die voor terugname in aanmerking komen, dienen onbeschadigd en in originele verpakking aangeleverd te worden en dienen door ons als nieuw verkocht te kunnen worden.
13.3. Beschadigingen en/of gebruik van bruin plakband of Ducttape (dit plakband is namelijk niet te verwijderen zonder de verpakking/product te beschadigen), kunnen voor DAAS reden zijn om retourgoederen af te wijzen.
13.4. Incourante artikelen en niet-voorraad artikelen worden bij terugname pas gecrediteerd als deze door ons verkocht zijn.
13.5. Goederen dienen goed verpakt te worden om transportschade te voorkomen.
13.6. Goederen dienen altijd voldoende gefrankeerd geretourneerd te worden. Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd door ons geweigerd. N.B: Dit geldt ook voor artikelen die ter garantiebeoordeling aan ons geretourneerd worden (tenzij anders overeengekomen).
13.7. Goederen die geretourneerd worden vanwege onjuiste verzending door DAAS zullen niet worden belast met behandelingskosten en vrachtkosten. Hiervoor kunt u gebruik maken van een door ons verstrekt verzendlabel. Indien u kosten maakt door deze op een andere wijze te verzenden, zijn deze voor uw eigen rekening.

14. Ontbinding en opschorting

14.1. Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet zijn wij bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd onze bevoegdheid om vervangende of aanvullende schadevergoeding te vorderen:
– Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de koper ofwel aan de koper wordt uitstel van betaling verleend, of haar faillissement wordt uitgesproken;
– Indien de koper tekort schiet in één of meer van haar verplichtingen jegens DAAS;
– Indien DAAS goede grond heeft om te vrezen dat de koper niet in staat is c.q. zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en dat zij naar ons redelijk oordeel niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen.
14.2. Indien één van de in 14.1 bedoelde omstandigheden zich voordoet zijn wij bevoegd te bepalen dat al hetgeen wij van onze relatie te vorderen hebben terstond opeisbaar zal zijn.
14.3. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of ons plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van ons kan worden verwacht, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op al onze overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Indien een geschil ontstaat over de overeenkomst zijn wij en de opdrachtgever verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
15.3. De geschillen welke tussen DAAS en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door DAAS met de opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, voor zover de arrondissementsrechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechter te Enschede.
15.4. DAAS behoudt daarnaast onverkort het recht om geschillen aanhangig te maken bij een volgens de wet of het recht bevoegde rechter.

Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden van Aircospecialist Oldenzaal BV en haar handelsnamen zijn met ingang van juli 2020 van kracht geworden. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Enschede. De algemene voorwaarden zijn ter inzage en verkrijgbaar in ons bedrijf en op www.DeAutoAircoSpecialist.nl/av.